Tillåt kommentarer till bidrag

Du kan ange om det ska vara tillåtet eller inte att kommentera bidrag till ord- och begreppslistan.

Du kan välja om den egenskapen ska vara aktiverad eller inte.

Distanslärare kan alltid lägga till kommentarer till bidrag till ord- och begreppslistor.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English